museum

Kort historik

På initiativ och kallelse av rådmannen, sjökapten Carl Holmqvist, beslöt man på ett grundläggande möte år 1934 att tillsätta en kommitté för bildandet av en förening, vars främsta syfte skulle vara att skapa och upprätthålla ett åländskt sjöfarthistoriskt museum.

I april 1935 hölls konstituerande stämma, varvid ett förslag till föreningsstadgar godkändes. Föreningens namn fastställdes till Ålands Nautical Club. En styrelse tillsattes med kapten Carl Holmqvist som ordförande och intendent. Till sekreterare och kassör valdes dipl.ekonom Hilding Kåhre och till ordinarie styrelseledamot vicekonsul, sjökapten Jacob Lundqvist med sjökapten Waldemar Höglund som suppleant.

Den nybildade föreningens mål understöddes redan från begynnelsen av sjöfartsrådet Gustaf Erikson som år 1942 utnämndes till förenings första hedersmedlem.

Planerandet och uppförandet av en museibyggnad kunde av förklarliga skäl realiseras först efter andra världskrigets slut.

Museets tomtplats överlämnades gratis till föreningen av Mariehamns Stad, invid Engelska parken vid stadens Västra Hamn.

Museibyggnaden har ritats och planerats av arkitekten, friherre Jonas Cederdreutz i Helsingfors i nära samarbete med Nautical Clubs styrelse. Byggmästare Frithiof Lindholm utsågs att uppföra byggnaden. Grundarbetet påbörjades år 1946 och byggnaden färdigställdes 1949.

Det var till stor del tack vare sjöfartsrådet Gustaf Eriksons bistånd och frikostiga donationer som byggnadsarbetena kunde påbörjas och finansieras. Andra frivilliga bidrag kom med tiden från privatpersoner, rederier och bolag samt genom insamlingar bland åländskt sjöbefäl och manskap.

Invigningen av byggnaden skedde den 1 oktober 1949 i övre våningens restauranglokal. Ett högstämt invigningstal hölls av lantrådet Viktor Strandfält som yttrade: “Det är för landskapets hedrande att ett sjöfartsmuseum kommer till, och jag ber vid detta tillfälle att få framföra landskapsstyrelsens hälsning och lyckönskan. Mariehamn kan känna sig stolt, ty hur många städer av Mariehamns storlek kan uppvisa något liknande.”

blimedlem

 

Aktiviteter

Aktuellt i Sjöfartskretsar!

Ta en paus från jäkten! Passa på att besöka Ålands Sjöfartsmuseum
Öppet alla dagar 11.00 - 16.00

Pommern öppen för säsongen från 1 maj.   Välkomna!

Som medlem i ÅNC får du 50% rabatt på inträdet.

Under fliken "Stöd oss" ovan kan du se hur Du blir medlem i ÅNC! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte

 
Läs mer